Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pravní upozornění

Právě jste připojeni k jedné z webových stránek společnosti Gerflor (*), které jsou výhradním vlastnictvím společnosti GERFLOR SAS.

Registrováno francouzskou komisí CNIL (Komise pro informatiku a svobodu)

Č. registrace: 882927.

1. Identifikace společnosti

  • Název společnosti: GERFLOR
  • Společnost s ručením omezeným, s kapitálem ve výši: 1.932.385 €
  • Registrační číslo: Lyon n°726 580 152
  • Kód činnosti: 2223 Z
  • Registrovaná adresa sídla: 1 Place Giovanni Da Verrazzano Bâtiment B - Campus Verrazano 69009 Lyon - France
  • Tel.: 33 (0)4 72 65 10 00
  • E-mail: gerflor@gerflor.com
  • Právní zástupce: Bertrand Chammas, Chairman & C.E.O.
  • Manažer pro publikace: Cyril Perrot, Group Digital & Services Marketing Manager

 

Upozornění

2. Přístup k webovým stránkám

Uživatel webových stránek stvrzuje, že je oprávněn k jejich využití a má prostředky ke vstupu na zmíněné webové stránky. Společnost Gerflor nenese za žádných okolností odpovědnost za prvky mimo svoji kontrolu ani za možné škody technického vybavení uživatele, zejména počítačů, softwaru, síťových zařízení nebo jiných zařízení použitých k přístupu na webovou stránku a využití služeb a informací. Uživatel bere na vědomí, že jakékoli podvodné jednání s ohledem na systém zpracovávající informace nebo blokování či narušení fungování takového systému a zadávání nebo upravování podvodných dat v takovém systému představuje trestný čin, jehož následkem mohou být trestní sankce. Přístup k webovým stránkám gerflor.com je zdarma. Náklady spojené s přístupem, telekomunikační sítě či jiné prostředky nese uživatel dle podmínek poskytovatele přístupu a provozovatele telekomunikací.

Duševní vlastnictví: Společnost Gerflor je vlastníkem nebo držitelem oprávnění k veškerým prvkům svých webových stránek, zejména dat, nákresů, grafů, fotografií apod. Jakékoli šíření, prezentace nebo rozšiřování části nebo celého obsahu tohoto webu bez předchozího souhlasu společnosti Gerflor je zakázáno a takové jednání bude mít za následek sankce dle článků L335-2 a následujících zákona o duševním vlastnictví. Označení redaktora webových stránek a jeho partnerů stejně jako loga na stránkách jsou ochrannými známkami. Jakékoli šíření těchto označení nebo log počínaje prvky webu, ať už z části nebo vcelku, bez předchozího souhlasu společnosti Gerflor, je tímto zakázáno v rámci rozsahu článku L713-2 zákona o duševním vlastnictví.

3. Obsah webových stránek

Společnost Gerflor si vyhrazuje veškerá práva k úpravě a/nebo opravě obsahu webových stránek bez upozornění. Společnost Gerflor dále nezodpovídá za prodlení, chyby či opomenutí ve vztahu k obsahu webových stránek a také nezodpovídá za přerušení či nedostupnost služeb z jakéhokoli důvodu. Společnost Gerflor však vyvine veškeré úsilí k zajištění přesnosti veškerých dostupných informací poskytovaných návštěvníkům webových stránek, kteří berou na vědomí, že takové informace mohou obsahovat technické nepřesnosti či typografické chyby, nebo mohou být neúplné. S ohledem na výše zmíněné společnost Gerflor nezodpovídá za učinění jakéhokoli rozhodnutí na základě informací obsažených na webových stránek ani za jejich využití třetí stranou. Přístup k produktům a službám uvedeným na webových stránkách může být v určitých zemích omezen. Je tedy povinností každého zájemce předem si u společnosti Gerflor zjistit, zda bude mít k produktům a službám přístup.

4. Hypertextové odkazy

Stránky gerflor.com obsahují hypertextové odkazy poskytující přístup k webovým stránkám třetích stran, které nepatří společnosti Gerflor, a proto neodpovídáme za obsah takových stránek. Tvorba hypertextových odkazů s přesměrováním na webovou stránku gerflor.com podléhá předchozímu souhlasu ředitele oblasti zveřejňování informací nebo jeho zástupce.

5. Cookies

Uživatel bere na vědomí, že během návštěvy webových stránek může automaticky dojít ke spuštění souboru „cookie“, který může být dočasně uchován v paměti nebo na pevném disku. Soubor „cookie“ je prvek, který neumožňuje identifikaci uživatele, ale používá se k záznamu informací v souvislosti s navigací uživatele na stávající internetové stránce. Uživatelé webových stránek si jsou vědomi výše zmíněných informací a souhlasí s postupy společnosti Gerflor. Soubor „cookie“ lze odstranit prostřednictvím parametrů, které se zobrazí v systému navigace.

6. „Ochrana IT a osobních údajů“ vyplývající ze zákona

Uživatel bere na vědomí, že v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (Informatique and Liverté) ze 6. ledna 1978, mají návštěvníci webových stránek právo přístupu a úpravy osobních údajů, které po nich může společnost Gerflor prostřednictvím webových stránek vyžadovat. Jakoukoli žádost týkající se tohoto práva je nutno zaslat na gerflor@gerflor.com.

Webové stránky gerflor.com jsou předmětem registrace u francouzské komise CNIL (Národní komise pro informační technologie a svobody) - číslo registrace: 882927.

7. Ochrana osobních dat

Závazkem společnosti Gerflor je respektování osobního života každého uživatele jejích webových stránek. Osobní údaje (jméno, adresa, telefon, e-mail) nejsou shromažďovány, dokud je uživatel sám s plným vědomím neposkytne. Tyto údaje budou uchovány pouze omezenou dobu a opětovně použity pouze pro účely společnosti Gerflor s ohledem na statistiky nebo marketingové akce. Shromážděné údaje nebudou převáděny organizacím nebo společnostem třetích stran.

8. Soudní spory

Tyto internetové stránky byly koncipovány dle francouzských zákonů a v souvislosti s nimi jsou i spravovány. Veškeré soudní spory spojené s těmito webovými stránkami nebo s jejich použitím budou rozhodovány francouzskými soudy.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.