Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obchodní podmínky

Společnosti Gerflor s.r.o., se sídlem Na Statkách 585/6, Slavonín, 783 01 Olomouc, IČ: 48399311, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 10441 (dále jen „prodávající“).

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou vydávány v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též jen „NOZ“) a upravují smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím všeobecně s tím, že kupujícím se ve smyslu těchto obchodních podmínek rozumí vždy podnikatel. Pokud ustanovení konkrétní kupní smlouvy nestanoví jinak, dodávka zboží bude realizována podle těchto obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky se nepoužijí na vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem.

2. Předmět plnění

Předmětem plnění je dodávka výrobků prodávajícího podle jeho nabídkového listu ve vybraném sortimentu a množství uplatněném kupujícím v objednávce. Podkladem pro objednání zboží je vždy platný nabídkový list (ceník) prodávajícího. O změnách cen bude prodávající informovat kupujícího formou obchodních informací.

3. Místo plnění

Za splnění dodávky zboží je považováno jeho předání kupujícímu, popř. osobě jím pověřené, nebo smluvnímu dopravci, a to podle způsobu dodání zvoleného v objednávce. Místem plnění je místo převzetí zboží kupujícím nebo dopravcem. Všechna rizika a nebezpečí škody na zboží přecházejí na kupujícího při předání zboží. Jestliže prodávající dle instrukcí kupujícího předá zboží dopravci, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží jeho předáním dopravci. Okamžikem dodání je kupující zcela a výhradně odpovědný za způsob použití, skladování a další manipulaci se zbožím.

4. Uzavření smlouvy

Dodávky zboží od prodávajícího jsou uskutečňovány na základě kupní smlouvy uzavřené podle ust. § 2079 a násl. NOZ. K uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dojde:

a) jestliže prodávající písemně nebo ústně potvrdí jemu kupujícím zaslanou písemnou objednávku obsahující řádnou identifikaci kupujícího (firma, IČ, sídlo, odpovědná osoba, osoba činící objednávku), dále sortimentu požadovaného zboží co do druhu, kvality, množství a ceny;

b) uzavřením rámcové kupní smlouvy pro realizaci opětovných dodávek zboží mezi prodávajícím a kupujícím. Jednotlivé dodávky zboží pak jsou prováděny na základě dílčích objednávek učiněných kupujícím způsobem uvedeným pod písm. a) nebo převzetím zboží kupujícím dle písm. c). Dojde-li k rozporu mezi ujednáním rámcové smlouvy a ustanovením těchto obchodních podmínek, platí ujednání rámcové kupní smlouvy;

c) nebo převzetím zboží kupujícím ve skladu prodávajícího       a současným potvrzením dodacího listu.

5. Realizace dodávek

Lhůta pro dodání objednaného zboží, které má prodávající na skladě, je 7 pracovních dnů, počítáno ode dne doručení objednávky prodávajícímu. Kratší dodací lhůtu lze sjednat po dohodě s prodávajícím. Zboží, které není běžně na skladě, bude dodáno ve lhůtě stanovené prodávajícím. Kupující je vždy povinen potvrdit převzetí zboží podpisem na dodacím listu, přičemž tímto zároveň stvrzuje, že si dodané zboží řádně prohlédl a že zboží odpovídá požadavkům specifikovaným jím učiněnou objednávkou. Nastanou-li okolnosti mající charakter vyšší moci nebo jiné objektivní skutečnosti, které brání prodávajícímu v plnění smluvních závazků, má prodávající právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese prodávající odpovědnost za vzniklé škody. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních povinností a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být prodávajícím odvráceny. Prodávající má právo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, provádět dílčí dodávky.

Bude-li ujednána dodávka zboží „na fakturu“ a kupující se s úhradou dlužné částky dostane do prodlení, vyhrazuje si prodávající právo další zboží kupujícímu nevydat.

6. Doprava zboží

Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, přepravu zboží kupujícímu zajišťuje prodávající zdarma, bude-li dodávka zboží v ceně vyšší než 9.000 Kč bez DPH (v rozvozových dnech), resp. vyšší než 24.000 Kč bez DPH (mimo rozvozové dny). V ostatních případech uhradí kupující prodávajícímu paušální poplatek za přepravu 350 Kč bez DPH, který bude připočten ke sjednané kupní ceně. Aktuální seznam rozvozových dnů je k dispozici na www.gerflor.cz.

Prodávající své povinnosti z přepravy splní (není-li zboží podle smlouvy odesíláno, kdy se použije § 2090 a násl. NOZ), pokud zboží dodá do místa plnění a umožní kupujícímu se zbožím disponovat na příchozím dopravním prostředku s tím, že prodávající není povinen zajistit vykládku zboží v místě dodání. Kupující v místě dodání a sjednaném termínu zajistí přítomnost osoby oprávněné k převzetí zboží a současně na své náklady a nebezpečí zajistí jeho vykládku. Zmaření dodání zboží v důsledku nepřítomnosti takové osoby v místě dodání nebo neposkytnutí součinnosti s vykládkou zboží ze strany kupujícího bude považováno za hrubé porušení smluvních povinností kupujícím. Prodávající má nárok v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit a současně mu vzniká nárok na smluvní pokutu až do výše 100% kupní ceny uvedené v objednávce (bez DPH).

V případě dopravy zboží ke koncovému uživateli je prodávající oprávněn účtovat poplatek 350 Kč bez DPH bez ohledu na den závozu a hodnotu dodávky. V případě objednávky s expresní dopravou je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu vzniklé dopravní náklady v plné výši.

7. Vrácení zboží

Se svolením prodávajícího může kupující vrátit odebrané zboží do 30-ti dnů od data převzetí. Vrácené zboží je kupující povinen předat prodávajícímu kompletní, nepoškozené, čisté a v originálním neporušeném balení, společně s kopií nabývacího dokladu. Náklady spojené s přepravou zboží prodávajícímu hradí kupující. Při zpětném odběru zboží účtuje prodávající kupujícímu manipulační poplatek ve výši min. 15% z hodnoty vráceného zboží bez DPH dle faktury. Prodávající zpět nepřijímá zboží řezané na míru (tzv. řezy), zboží dodané v režimu „na objednávku“, stavební chemii a zboží, které není součástí aktuální nabídky.

8. Ceny

Nebude-li sjednána prodejní cena jiná, platí ceny podle aktuálního ceníku zboží vydaného společností Gerflor s.r.o. V ceně dle předchozí věty je zohledněna povinnost prodávajícího dát zboží k dispozici kupujícímu ve svém odbytovém skladu (cena bez přepravy) s tím, že v ceně je zahrnuto naložení na dopravní prostředek. Při určení ceny zohledňující přepravu prodávajícím se použijí pravidla uvedená v bodu 6. těchto obchodních podmínek. Prodávající si vyhrazuje právo úpravy cen, s čímž kupující tímto výslovně souhlasí. Bude-li mít prodávající v úmyslu takto cenu navýšit, je povinen o této skutečnosti kupujícího předem informovat. V případě, že kupující bude v prodlení s platbou splatných faktur, vyhrazuje si prodávající právo dodávat zboží v základních cenách bez nároků na případné slevy, sjednané na základě rámcové kupní smlouvy.

Cena za provedení řezu se řídí platným ceníkem. Řezy jsou prováděny kalibrovanými měřidly, kde se přípustná odchylka řídí obecnými předpisy.

9. Platební podmínky

Prodávající zboží dodává, pokud není dohodnuto jinak, proti platbě v hotovosti, nebo na základě kupujícím potvrzené faktury nebo dodacího listu. Svou povinnost uhradit kupní cenu splní kupující buď úhradou v hotovosti nebo platební kartou v sídle prodávajícího, nebo v hotovosti smluvnímu přepravci, nebo dnem, kdy bude dlužná částka připsána na bankovní účet prodávajícího. To neplatí, bude-li mezi prodávajícím a kupujícím sjednán splátkový plán. Platbu kupní ceny, včetně vedlejších plateb, není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, zúčtovat nebo započítávat se svými nároky vůči prodávajícímu, bez jeho výslovného písemného souhlasu. Dodané zboží zůstává výhradně a nepřenositelně vlastnictvím prodávajícího, dokud není plně a bezpodmínečně zaplacena kupní cena zboží, jakož i všechny ostatní vedlejší platby spojené s dodávkou zboží. Do doby provedení úplné platby si prodávající vyhrazuje právo zpětného převzetí zboží na náklady kupujícího bez ohledu na to, v jakém držení se zboží nalézá. Kupující bere na vědomí, že zboží musí být jednoznačně identifikovatelné až do doby provedení úplné a bezpodmínečné platby prodávajícímu. V tomto období nese kupující odpovědnost za všechny ztráty a poškození, částečné nebo úplné, které vzniknou na zboží, jakož i odpovědnost za zboží, které bylo použito k dalšímu zpracování a ke kterému trvala výhrada vlastnického práva podle ust. § 2132 a násl. NOZ. Kupující má povinnost informovat své odběratele o tom, že ke zboží, které je předmětem následné dispozice, svědčí prodávajícímu výhrada vlastnického práva.

10. Penále za nedodržení termínu splatnosti

V případě prodlení s úhradou kupní ceny kupující uhradí prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. Zaplacením úroku z prodlení nezaniká prodávajícímu nárok na náhradu škody vzniklé pozdní úhradou kupní ceny nebo vedlejších plateb. Prodávající si vyhrazuje právo omezit nebo zrušit sjednané nebo připravené objednávky, dále odejmout kupujícímu právo na poskytované slevy a příp. od smlouvy odstoupit, pokud kupující neplní řádně své platební povinnosti.

11. Skladování

Podmínky pro skladování jednotlivých druhů zboží, stejně jako další instrukce týkající se prodávajícím dodávaného zboží, jsou uvedeny v informačních listech k tomuto zboží a je v zájmu kupujícího tyto podmínky zajistit. Prodávající neodpovídá za vady dodaného zboží vzniklé nesplněním těchto instrukcí či pokynů prodávajícího.

Prodávající má právo účtovat kupujícímu skladné v případě, že si kupující neodebere objednané zboží ze skladu prodávajícího v dohodnutém termínu. Výše skladného činí 30 Kč / skladové místo a kalendářní den, čímž není dotčen nárok prodávajícího na náhradu případných vícenákladů.

12. Obaly

Za vratné obaly - palety EUR je účtována záloha ve výši 250,- Kč/ks bez DPH. Za vratné obaly – návinky 3M a 4M je účtována záloha ve výši 150,- Kč/ks bez DPH (platí pro bytové PVC a řezový program zátěžového PVC, ostatní návinky jsou účtovány za 1,- Kč/ks bez DPH). Prodávající přijímá vratné obaly zpět pouze původní, nepoškozené, a to nejpozději do 3 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu ve svém skladu. Vyúčtování složené zálohy prodávající kupujícímu provede dobropisem do 14 dnů po převzetí obalů.

13. Odpovědnost za vady, reklamace

Kupující je povinen při osobním převzetí na provozovně prodávajícího zboží řádně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že zjistí neúplnost dodávky nebo poškození, musí odmítnout převzetí zboží. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Pozdější reklamace z těchto uvedených důvodů nebude uznána.

Při volbě způsobu dodání prostřednictvím smluvního dopravce je kupující povinen ověřit stav zásilky při jejím převzetí od dopravce. V případě ztráty nebo poškození zásilky při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem přepravce zápis o poškození nebo ztrátě zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u dopravce. Zástupce dopravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech kupující neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně vyrozumí prodávajícího a jako přílohu zašle zápis sepsaný s dopravcem. V případě, že kupující výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy dodávky. Na pozdější reklamace způsobené během dopravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující je povinen provést kvalitativní kontrolu zboží také před jeho instalací. Prodávající neodpovídá za škody způsobené instalací materiálu, jehož vady bylo možné zjistit před instalací. Prodávající je oprávněn odmítnout reklamaci jako neoprávněnou v případě zjištění, že zboží bylo užíváno v rozporu s účelem jeho použití nebo v rozporu s instrukcemi k montáži a údržbě.

V záruční době zajistí prodávající opravu nebo výměnu oprávněně reklamovaného vadného nebo poškozeného zboží zdarma. Záruční doba činí 12 měsíců. V případě, že zboží je opatřeno zárukou výrobce delší než 12 měsíců, pak záruční doba prodávajícího je totožná s délkou záruční doby výrobce. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady písemnou formou uvést konkrétní vady, které se u zakoupeného zboží v záruční době vyskytly, a tuto reklamaci společně s nabývacím dokladem, případně záručním listem, doručit prodávajícímu. Uplatní-li kupující vadu výrobku neurčitým způsobem, vystavuje se nebezpečí prodloužení reklamačního řízení, případně též neplatnosti či neúčinnosti jeho uplatnění práva z odpovědnosti za vady. Zůstane-li vadné zboží po dobu reklamačního řízení
v držení kupujícího, je tento povinen počínat si tak, aby nedošlo k jeho dalšímu znehodnocení. V případě porušení této povinnosti je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu, která mu takovýmto jednáním vznikla.

14. Ochrana osobních údajů

Kupující dává prodávajícímu ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů souhlas, aby jako správce zpracovával osobní údaje o kupujícím za účelem jejich využití při nabízení zboží a poskytování služeb a při úkonech s tím souvisejících, dále pro potřeby šíření obchodních sdělení majících charakter reklamy či jiné podpory produktů a služeb společnosti Gerflor s.r.o., a v rámci využití elektronického kontaktu s kupujícím. Tento souhlas je dán kupujícím na dobu neurčitou s tím, že souhlas se vztahuje na osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, dodacím listu, faktuře a rámcové kupní smlouvě.

15. Mlčenlivost

Kupující je povinen zachovávat po dobu trvání smluvního vztahu s prodávajícím, jakož i po jeho ukončení, mlčenlivost o všech veřejně nepřístupných skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti s tímto smluvním vztahem a plněním z něj a zavazuje se tyto informace nevyužívat ve prospěch svůj nebo třetí osoby, ani tyto informace třetí osobě nijakým způsobem nezpřístupnit. To se týká zejména informací, které budou prodávajícím za důvěrné výslovně označeny, stejně jako těch, u nichž se takovýto charakter dá důvodně předpokládat. Poruší-li kupující povinnosti jemu stanovené v tomto článku, je prodávající oprávněn domáhat se náhrady jemu takovýmto jednáním vzniklé škody.

16. Platnost

Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto obchodních podmínek nemá vliv na platnost nebo účinnost obchodních podmínek jako celku.

Společnost Gerflor s.r.o. je oprávněna změnit jednostranně tyto obchodní podmínky. Společnost Gerflor s.r.o. je v takovém případě povinna bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi obchodních podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi nebo informaci o ní kupujícímu na jeho e-mailovou adresu. Kupující je povinen se s novelizovanými obchodními podmínkami seznámit. Pokud bude kupující odebírat zboží od společnosti Gerflor s.r.o. i po datu, kdy se seznámil nebo mohl seznámit s obsahem změny obchodních podmínek, stávají se pro něj novelizované obchodní podmínky závaznými okamžikem a s účinností ode dne, kdy zboží přijal. Kupující má možnost tuto změnu obchodních podmínek odmítnout, a to formou výpovědi s výpovědní dobou 2 měsíců, která začíná běžet okamžikem doručení výpovědi. Pokud druhá strana neučiní výpověď ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení o změně těchto obchodních podmínek, pak se má za to, že tato druhá smluvní strana se změnou obchodních podmínek souhlasí.

Podpisem Obchodních podmínek současně kupující ve smyslu
§ 26 odst. 3 ZDPH vyjadřuje souhlas s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 3. 2024.
K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze obchodních podmínek.

 

V Olomouci, dne 29. 2. 2024

Gerflor s.r.o.

Jan Kočárek, jednatel

Obchodné podmienky

Gerflor s.r.o., IČ: 48399311, so sídlom: Na Statkách 585/6, 783 01 Olomouc, Česká republika, vedená Krajským súdom v Ostravě pod sp.zn.: C 10441. (ďalej len ako „predávajúci“)

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú vydávané v súlade s  ust. § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej  tiež  len „ObchZ“) a upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim usadeným v Slovenskej republike všeobecne s tým, že kupujúcim sa v zmysle týchto obchodných podmienok rozumie vždy podnikateľ. Predávajúci a kupujúci sú zmluvnými stranami. Ak ustanovenie konkrétnej kúpnej zmluvy neustanoví inak, dodanie tovaru bude realizované podľa týchto obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky sa nepoužijú na vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ.

2. Predmet plnenia

Predmetom plnenia je dodanie výrobkov predávajúceho podľa jeho ponukového listu vo vybranom sortimente a množstve uplatnenom kupujúcim v objednávke. Podkladom pre objednanie tovaru je vždy platný ponukový list (cenník) predávajúceho. O zmenách cien bude predávajúci informovať kupujúceho formou obchodných informácií, príp. vo forme nového cenníka.

3. Miesto plnenia

Za splnenie dodania tovaru je považované jeho odovzdanie kupujúcemu, poprípade osobe ním poverenej, alebo zazmluvnenému dopravcovi, a to podľa spôsobu dodania zvoleného v objednávke. Miestom plnenia je miesto prevzatia tovaru kupujúcim alebo dopravcom. Všetky riziká a nebezpečenstvo škody na tovare prechádzajú na kupujúceho pri odovzdaní tovaru. Ak predávajúci podľa inštrukcií kupujúceho odovzdá tovar dopravcovi, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na tovare, jeho odovzdaním dopravcovi. Okamihom dodania je kupujúci úplne a výhradne zodpovedný za spôsob použitia, skladovanie a ďalšiu manipuláciu s tovarom.

4. Uzatvorenie zmluvy

Dodanie tovaru od predávajúceho je uskutočňované na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej podľa ust. § 409 a nasl. ObchZ. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim  dôjde:

a)   ak predávajúci písomne alebo ústne potvrdí jemu kupujúcim zaslanú písomnú objednávku obsahujúcu riadnu identifikáciu kupujúceho (obchodné meno, IČO, sídlo, zodpovedná osoba, osoba vykonávajúcu objednávku), ďalej sortimentu požadovaného tovaru čo do druhu, kvality, množstva a ceny. Za splnenie písomnej formy sa považujú tiež faxové prenosy, popr. e-mail; alebo

b) uzatvorením rámcovej kúpnej zmluvy pre realizáciu opätovného dodania tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim. Jednotlivé dodania tovaru potom sú vykonávané na základe čiastkových objednávok vykonaných kupujúcim spôsobom uvedeným pod písm. a) tohto bodu, alebo prevzatím tovaru kupujúcim podľa písm. c) tohto bodu. Ak dôjde k rozporu medzi dojednaním rámcovej zmluvy a ustanovením týchto obchodných podmienok, platí dojednanie rámcovej kúpnej zmluvy; alebo

c) prevzatím tovaru kupujúcim v sklade predávajúceho a súčasným potvrdením dodacieho listu.

5. Realizácia dodávok

Lehota pre dodanie objednaného tovaru , ktorý má predávajúci na sklade, je 7 pracovných dní, počítaná odo dňa doručenia objednávky predávajúcemu. Kratšiu dodaciu lehotu je možné dojednať po dohode s predávajúcim. Tovar, ktorý nie je bežne na sklade, bude dodaný v lehote stanovenej predávajúcim. Kupujúci je vždy povinný potvrdiť prevzatie tovaru podpisom na dodacom liste, pričom týmto zároveň potvrdzuje , že si dodaný tovar poriadne prehliadol a že tovar zodpovedá požiadavkám špecifikovaným v ním vykonanej objednávke. Pokiaľ by z akéhokoľvek dôvodu dodací list nebol vyhotovený, kupujúci alebo ním poverená osoba potvrdí prevzatie tovaru podpisom faktúry, ktorá v takom prípade bude slúžiť zároveň aj ako dodací list. Ak nastanú okolnosti majúce charakter vyššej moci, alebo iné objektívne skutočnosti, ktoré bránia predávajúcemu v plnení zmluvných záväzkov, má predávajúci právo primerane predĺžiť termín dodania, alebo od zmluvy odstúpiť. Ani v jednom prípade nenesie predávajúci zodpovednosť za vzniknuté škody. Vyššou mocou sa rozumejú okolnosti zvláštnej povahy, spočívajúce v mimoriadnej, nepredvídateľnej, neodvrátiteľnej a nezavinenej udalosti, ktoré bránia predávajúcemu dočasne alebo dlhodobo v plnení zmluvných povinností a ktoré nastali po uzatvorení zmluvy. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, predávajúci má právo vykonávať čiastkové dodania tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy.

Ak bude dojednané dodanie tovaru „na faktúru“ a kupujúci sa s úhradou dlžnej čiastky dostane do omeškania, vyhradzuje si predávajúci právo ďalší tovar kupujúcemu nevydať.

6. Doručenie tovaru

Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, prepravu tovaru kupujúcemu zabezpečí predávajúci zdarma, ak bude objednávka tovaru vyššia ako 400€ bez DPH v rozvozových dňoch, resp. vyššia než 1 000€ bez DPH mimo rozvozové dni. V ostatných prípadoch zaplatí kupujúci paušálny poplatok za prepravu v hodnote 14,50€ bez DPH, ktorý bude pripočítaný k dohodnutej kúpnej cene. Aktuálny zoznam rozvozových dní je zverejnený na stránke www.gerflor.cz.

Ak predávajúci nie je povinný dodať tovar v určitom mieste, uskutočňuje sa dodanie tovaru jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho podľa ust. § 412 ObchZ, ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim. Kupujúci na mieste dodania a v dohodnutý termín zaistí prevzatie tovaru a súčasne na vlastné náklady a nebezpečenstvo zabezpečí výklad tovaru. Neprevzatie tovaru za dohodnutých podmienok, bude zo strany kupujúceho považované za hrubé porušenie zmluvných povinností. Predávajúci má v takomto prípade právo na odstúpenie od zmluvy a súčasne mu vzniká nárok na zmluvnú pokutu až do výšky 100% kúpnej ceny uvedenej v objednávke bez DPH.

V prípade dopravy tovaru ku koncovému užívateľovi je predávajúci účtovať poplatok 14,50€ bez ohľadu na deň závozu a hodnoty objednávky. V prípade objednávky s expresnou dopravou je predávajúci oprávnený účtovať vzniknuté náklady v plnej výške.

7. Vrátenie tovaru

So súhlasom predávajúceho môže kupujúci vrátiť odobraný tovar do 30-tich dní od dátumu prevzatia, vrátený tovar je kupujúci povinný odovzdať predávajúcemu kompletný, nepoškodený, čistý a v originálnom neporušenom obale, spoločne s kópiou nadobúdacieho dokladu. Náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, hradí kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. V prípade, že kupujúci pred vrátením tovaru za tento tovar zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, je predávajúci povinný po vrátení tovaru kupujúcemu túto kúpnu cenu poníženú o náklady spojené s dopravou tovaru a o manipulačný poplatok vo výške min. 15% z hodnoty vráteného tovaru bez DPH (z ceny uvedenej na faktúre) vrátiť. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že namiesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.

Právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na tovar rezaný na mieru (tzv. rezy), tovar dodaný v režime „na objednávku“, stavebnú chémiu, tovar, ktorý už nie je v aktuálnej ponuke predávajúceho.

8. Ceny

Ak nie je dohodnutá iná cena, platia ceny podľa aktuálneho cenníka tovaru vydaného spoločnosťou Gerflor s.r.o. Podľa predchádzajúcej vety je v cene zarátaná povinnosť predávajúceho dať tovar kupujúcemu vo svojom odbytovom sklade (cena bez prepravy). V cene je zahrnuté naloženie na dopravný prostriedok. Pri určení ceny aj s prepravou sa použijú pravidlá uvedené v bode 6. Obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo úpravy cien s čím kupujúci súhlasí. Ak bude mať predávajúci v úmysle zvýšenie cien, bude musieť túto skutočnosť kupujúcemu predom oznámiť. V prípade, ak bude kupujúci v omeškaní s platbou splatných faktúr, predávajúci si vyhradzuje právo dodávať tovar v základných cenách bez nároku na prípadné zľavy, dohodnutých na základe kúpnej zmluvy.

Cena za vykonanie rezu sa určuje podľa platného cenníka. Rezy sú vykonané kalibrovanými meradlami s prípustnou odchýlkou podľa obecných predpisov.

9. Platobné podmienky

Ak nie je dohodnuté inak, predávajúci tovar dodá kupujúcemu po platbe v hotovosti, alebo na základe kupujúcim potvrdenej faktúry alebo dodacieho listu. Kúpna cena sa považuje za zaplatenú jej zaplatením v hotovosti alebo platobnou kartou v sídle predávajúceho, jej zaplatením v hotovosti prepravcovi, alebo dňom jej pripísania na bankový účet predávajúceho. To neplatí v prípade, ak bude medzi predávajúcim a kupujúcim dojednaný splátkový kalendár. Kúpnu cenu, vrátane vedľajších platieb, nie je kupujúci oprávnený z akéhokoľvek dôvodu zadržiavať, zúčtovať alebo započítavať so svojimi nárokmi voči predávajúcemu, bez jeho výslovného písomného súhlasu. Dodaný tovar zostáva vlastníctvom predávajúceho, pokiaľ nie je zaplatená kúpna cena tovaru v celej výške, ako aj všetky ostatné vedľajšie platby spojené s dodaním tovaru. Do úplného zaplatenia kúpnej ceny si predávajúci vyhradzuje právo spätného prevzatia tovaru na náklady kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že tovar musí byť jednoznačne identifikovateľný až do úplného zaplatenia kúpnej ceny predávajúcemu. V tomto období nesie kupujúci zodpovednosť za všetky straty a poškodenia, čiastočné alebo úplné, ktoré vzniknú na tovare, ako aj za prípadné spracovanie tovaru ku ktorému trvala výhrada vlastníckeho práva podľa ust. § 445 ObchZ. Kupujúci má povinnosť informovať svojich odberateľov o tom, že k tovaru, ktorý je predmetom následnej dispozície, patrí predávajúcemu výhrada vlastníckeho práva.

10. Penále za nedodržanie termínu splatnosti

V prípade omeškania s úhradou kúpnej ceny, kupujúci uhradí predávajúcemu zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý čo i len začatý deň omeškania. Zaplatením úroku z omeškania nezaniká predávajúcemu nárok na náhradu škody vzniknutej oneskorenou úhradou kúpnej ceny alebo vedľajších platieb. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť alebo zrušiť dojednané alebo pripravené objednávky, ďalej odobrať kupujúcemu právo na poskytované zľavy a príp. od zmluvy odstúpiť, pokiaľ kupujúci neplní riadne svoje platobné povinnosti.

11. Práva a povinnosti zmluvných strán

Kupujúci je povinný: prevziať objednaný tovar v mieste určenia a zaplatiť predávajúcemu za tovar dohodnutú kúpnu cenu v jej lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci..

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene.

12.Skladovanie

Podmienky pre skladovanie jednotlivého druhu tovaru, rovnako ako ďalšie inštrukcie týkajúce sa predávajúcim dodávaného tovaru, sú uvedené v informačných listoch k tomuto tovaru a je v záujme kupujúceho tieto podmienky zabezpečiť. Predávajúci nezodpovedá za vady dodaného tovaru vzniknuté nesplnením týchto inštrukcií či pokynov predávajúceho.

V prípade, že sa Kupujúci dostane do omeškania so svojou povinnosťou prevziať tovar v dohodnutom termíne, Predávajúcemu vzniká nárok na úhradu skladného vo výške 1,20 EUR bez DPH za každú jednotlivú pozíciu za každý kalendárny deň. Týmto to nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá prevyšuje túto úhradu a ktorá vznikla v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti kupujúceho.

13. Obaly

Za vratné obaly – palety EUR je účtovaná záloha vo výške 10,40 EUR/ks bez DPH. Za vratné obaly – návinky 3M a 4M (platí pre bytové PVC a rezný program záťažového PVC) je účtovaná záloha vo výške 6,20 EUR/ks bez DPH; za ostatné návinky je účtovaná záloha vo výške 0,05 EUR/ks bez DPH. Predávajúcemu je možné vratné obaly vrátiť len pôvodné, nepoškodené a to najneskôr do 3 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu v jeho sklade. Vyúčtovanie zloženej zálohy predávajúci kupujúcemu vykoná dobropisom vystaveným do 14 dní po prevzatí obalov.

14. Zodpovednosť za vady, reklamácie

Kupujúci je povinný pri osobnom prevzatí na prevádzke predávajúceho tovar riadne skontrolovať a prehliadnuť. V prípade zistenia neúplnosti dodávky tovaru alebo jeho poškodenia je povinný odmietnuť prevzatie tovaru. Prehliadku je kupujúci vykonať tak, aby zistil všetky vady, ktoré je možné zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Oneskorená reklamácia z týchto uvedených dôvodov nebude uznaná.

Pri voľbe spôsobu dodania prostredníctvom zmluvného dopravcu, je kupujúci povinný overiť stav zásielky pri jej prevzatí od dopravcu. V prípade straty alebo poškodenia zásielky pri preprave, je kupujúci povinný spísať so zástupcom prepravcu zápis o poškodení alebo strate tovaru, aby bolo možné uplatňovať náhradu vzniknutej škody u dopravcu. Zástupca dopravcu tento zápis potvrdí. O vzniknutých skutočnostiach kupujúci bezprostredne, najneskôr však do 3 pracovných dní, písomne vyrozumie predávajúceho a ako prílohu pošle zápis spísaný s dopravcom. V prípade, že kupujúci vyššie uvedený zápis nevyhotoví, má sa za to, že sa vzdáva náhrady za poškodené alebo chýbajúce kusy dodávky. Na oneskorené reklamácie spôsobené v priebehu dopravy, nebude braný ohľad. Výnimku tvorí poškodenie tovaru, ktoré pri prevzatí zásielky, nebolo ani pri náležitej prehliadke zjavné. V takomto prípade je kupujúci povinný uplatniť reklamáciu do 14 dní od prevzatia tovaru.

Kupujúci je povinný vykonať kvalitnú kontrolu tovaru tiež pred jeho inštaláciou. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené inštaláciou tovaru, ktorého vady bolo možné zistiť pred inštaláciou tovaru. Predávajúci je oprávnený odmietnuť reklamáciu ako neoprávnenú v prípade zistenia, že tovar bol užívaný v rozpore s jeho účelom použitia alebo v rozpore s inštrukciami k montáži a údržbe.

V záručnej dobe zabezpečí predávajúci opravu alebo výmenu oprávnene reklamovaného vadného alebo poškodeného tovaru zadarmo. Záručná doba je 12 mesiacov. V prípade, že záručná doba tovaru od výrobcu je dlhšia, je záručná doba predávajúceho rovnaká ako záručná doba výrobcu.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.  Kupujúci je povinný bezprostredne po zistení závady, písomnou formou uviesť konkrétne vady, ktoré sa u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vyskytli a túto reklamáciu spoločne s nadobúdacím dokladom, prípadne záručným listom, doručiť predávajúcemu. Ak si uplatní kupujúci vadu výrobku neurčitým spôsobom, vystavuje sa nebezpečenstvu predĺženia reklamačného konania, prípadne tiež neplatnosti či neúčinnosti jeho uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady. Predávajúci je oprávnený odmietnuť reklamáciu ako neoprávnenú, v prípade zistenia, že tovar bol používaný v rozpore s účelom jeho použitia. Ak zostane vadný tovar po dobu reklamačného konania v držbe kupujúceho, je tento povinný počínať si tak, aby neprišlo k jeho ďalšiemu znehodnoteniu. V prípade porušenia tejto povinnosti, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu takýmto jednaním vznikla.

15. Mlčanlivosť

Kupujúci je povinný zachovávať po dobu trvania zmluvného vzťahu s predávajúcim, ako aj po jeho ukončení, mlčanlivosť o všetkých verejne neprístupných skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom a plnením z neho a zaväzuje sa tieto informácie nevyužívať vo svoj prospech alebo v prospech tretej osoby, ani tieto informácie tretej osobe nijakým spôsobom nesprístupniť. To sa týka hlavne informácií, ktoré budú predávajúcim za dôverné výslovne označené, rovnako ako tých, u nich sa takýto charakter dá dôvodne predpokladať. Ak kupujúci poruší povinnosti uvedené v tomto bode, je predávajúci oprávnený domáhať sa náhrady jemu takýmto jednaním vzniknutej škody.

16. Platnosť

Prípadná neplatnosť niektorej časti týchto obchodných podmienok nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných dojednaní. V prípade, že je niektorá časť VOP neplatnou alebo sa neplatnou stane neskôr, použije sa na úpravu vzťahov zmluvných strán zákonná úprava, ktorá je svojou povahou najbližšia neplatnému ustanoveniu.

Spoločnosť Gerflor s.r.o. je oprávnená jednostranne zmeniť tieto obchodné podmienky. V tomto prípade je spoločnosť Gerflor s.r.o. povinná bez zbytočného odkladu zverejniť novú verziu obchodných podmienok na svojich internetových stránkach, príp. poslať novú verziu obchodných podmienok alebo informáciu o existencii takejto novej verzie kupujúcemu na jeho internetovú adresu. Kupujúci je povinný sa s novelizovanými obchodnými podmienkami zoznámiť. Pokiaľ bude kupujúci odoberať tovar od spoločnosti Gerflor s.r.o. i po dátume, kedy sa oboznámil alebo mohol oboznámiť s novelizovanými obchodnými podmienkami, stávajú sa pre neho novelizované obchodné podmienky záväzné okamihom a s účinnosťou odo dňa, kedy tovar prijal. Kupujúci má možnosť túto zmenu obchodných podmienok odmietnuť, a to formou výpovede s výpovednou dobou 2 mesiace, ktorá začína plynúť okamihom doručenia výpovede. Pokiaľ tak druhá strana neurobí v lehote 15 dní odo dňa oznámenia o zmene týchto obchodných podmienok, má sa za to, že táto druhá zmluvná strana so zmenou obchodných podmienok súhlasí.

Podpisom obchodných podmienok kupujúci v zmysle ust. § 71

ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov udeľuje súhlas s použitím faktúry ako daňového dokladu v elektronickej podobe.

Zmluvné strany si ako rozhodné právo volia právo SR. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 3. 2024.

 

V Olomouci, dňa 29. 2. 2024.

Gerflor s.r.o.,

Jan Kočárek, konateľ 

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.